loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود
تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 44 جمعه 09 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: مقدمهای بر هوش مصنوعی 

ما انسانها لقب انسان هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاری، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـری اسـت. دانشـمندان هـزاران 
سال است که تلاش میکنند نحوهی فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند، بفهمد، پیشبینـی کند و در جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند

رشته ی هوش مصنوعی از این هم فراتر رفته و نه تنهای برای درك موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد دارد موجـوداتی هوشمند نیز بسازد 

اصطلاح هوش مصنوعی در سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات، اقتصـاد، عصـب شناسی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادی در نظریات و دیـدگاههـای هـوش مصنوعی تأثیرگذار بوده اند

طبق شکل 1ـ 1 تعاریف هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار رویکـرد مـورد بررسی قرار میگیرند 

عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ 
تست تورینگ که توسط آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به جای ارائـه لیسـتی 
طولانی و بحثانگیز جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط فـردی مـورد 
آزمایش قرار میگیرد، بهطوریکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهای مطرح شده پاسخ میدهد. تست وقتـی 
پایان مییابد که این شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگری است. برنامهنویسی کردن کامپیوتری کـه 
بتواند این کار را انجام دهد، به تلاش زیادی نیاز دارد. چنین کامپیوتری باید قابلیتهای زیر را داشته باشد:  
پردازش زبان طبیعی، تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهای ارتباط برقرار کند.  
نمایش دانش، تا آنچه را که میداند یا میشنود ذخیره کند.  
استدلال خودکار، تا با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدی بهدست آورد.  
یادگیری ماشین، تا با شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند.  

سیستمهایی که عقلانی فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند 
مطالعه تواناییهای ذهنی از طریق مدلهای محاسباتی (چارنیاك 
و مک درمات، 1985)  
مطالعه محاسباتی که منجر به درك و استدلال میشود (ونیتون، 
 (1992 
تلاشی جدید و هیجانانگیز برای ساخت کامپیوترهای متفکر، 
ماشینهای متفکر و باحس کامل (هاکلند، )1985 
خودکارسازی و فعالیتهای مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل 
تصمیمگیری، حل مسئله، یادگیری و ... (بلمن، 1978)  
سیستمهایی که عقلانی عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند 
هوش محاسباتی، مطالعه طراحی عاملهای هوشمند است (نیل و 
همکاران، )1998 
AI 
به رفتار هوشمندانه در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998 
هنر ساخت ماشینهایی که کارهای را انجام میدهند که آن کارها 
توسط انسان با فکر کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990 
مطالعه برای ساخت کامپیوترها برای انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها 
را به بهتر انجام میدهد (ریچ و نایت، 1991)  
شکل 1-1 چهار دسته از تعاریف هوش مصنوعی 
تست تورینگ از تعامل فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازی فیزیکـی فـرد بـرای هوشـمندی، ضـروری 
نیست. تست کامل تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهای ادراکی آزمون دهنده را تسـت 
کند. برای عبور از تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد:  
بنیایی کامپیوتر، برای درك اشیاء و 
روباتیک، برای دستکاری اشیاء و جابه جایی آنها.  
مخالفین تست تورینگ بر این اعتقادند که برای سنجش هوشمندی، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود نیست. به عنوان مثـال 
هواپیمای ساخته شده توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد، 
همچنین آنها هدف تلاش خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهای دیگر را فریب دهد.  
تفکر انسانی: رهیافت مدلسازی شناختی 
اگر بخواهیم بگوییم برنامهای مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا بایـد بـه چگـونگی عملکـرد 
مغز انسان بپردازیم. دو روش برای این کار وجود دارد:  
درونگرایی (سعی کنیم به افکار خود پی ببریم)  
تجربیات روا نشناسی 
اگر تئوریهای دقیقی راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتری تبدیل کنیم. اگر ورودی هـا/خروجیهـا 
و رفتارهای زمانبندی برنامهها با رفتارهای متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه کارهای برنامـههـا، در انسـان 
نیز کاربرد دارد. بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده مسئلههای عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند 
که برنامه آنها مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با مراحل حل مسئله توسـط انسـان 
در یک مسئله، مقایسه کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهای است، مدلهای کامپیوتریِ هوش مصنوعی و فنون تجربـی روان
شناسی را با هم ترکیب کرده تا فرضیه های دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد

سؤالات چهار گزینهای فصل اول 
 -1 
کدامیک از جملات زیر نادرست است؟ 
1) 
در نگرش قوانین تفکر، تأکید عمده بر روی استنتاجهای صحیح است.  
2) 
تولید استنتاجهای صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است.  
3) 
عقلانی بودن مساوی با استنتاج منطقی است.  
4) 
مواردی از رفتار منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با استنتاج گردند.  
 -2 
کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟ 
1) 
رسیدن به منطق کامل و انجام عمل صحیح در محیطهای پیچیده همواره امکانپذیر نیست.  
2) 
استنتاج صحیح تنها فرآیند صحیحی برای حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم.  
3) 
منطقی عمل کردن شامل منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد.  
4) 
عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است.  
 -3 
تعریف زیر در کدام گروه از تعاریف قرار میگیرد؟ 
«
مطالعه ی محاسباتی که امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند.»  
1) 
عملکرد منطقی 2) تفکر منطقی 
3) 
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه 
 -4 
آزمون تورینگ در کدام حیطه قرار میگیرد؟ 
1) 
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 
3) 
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه 
 -5 
برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود 
1) 
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 
3) 
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه هوش مصنوعی 

پاسخ سؤالات چهارگزینهای فصل اول 
 -1 
گزینه ی « 3» صحیح است.  
استنتاج صحیح به معنای عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـرای انجـام دادن وجـود 
ندارد، در حالی که باید کاری صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ)  
 -2 
گزینه ی « 4» صحیح است.  
 -3 
گزینه ی « 2» صحیح است.  
 -4 
گزینه ی « 3» صحیح است.  
 -5 
گزینه ی « 4» صحیح است.  
برنامهی GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهی آنها بر حل مسائل به نحوی بود که انسان مسـأله را بـا 
استدلال حل میکند.

Pdf: نوع فایل

  سایز: 4.17mb

 

تعداد صفحه:214

 


دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 18
 • آی پی دیروز : 193
 • بازدید امروز : 139
 • باردید دیروز : 385
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 3,684
 • بازدید ماه : 524
 • بازدید سال : 140,958
 • بازدید کلی : 1,411,185