loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود
تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 45 جمعه 09 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: کلیات رفتار سازمانی 

رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که افراد، گروهها و سازمان بر رفتار فـرد در درون سازمان میگذارند، با این هدف که چنین دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیرد

رفتار سازمانی عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهای که به طور مـوثر بتـوان آنهـا را ایجـاد و رهبـری کـرد و 
تغییرات آنها را اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهای از علوم در مورد چگونگی تعامـل افـراد بـه عنـوان 
فرد یا گروه در سازمانهاست.  
ریشه های رفتار سازمانی 
رفتار سازمانی یک حوزه علمی بین رشتهای است و علوم مختلفی در شکل گیری و شکوفایی آن نقش داشتهاند. در ایجـاد 
این رشته روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر بیشـتری 
داشته اند. حتی علوم دیگری چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز در تکـوین 
رفتار سازمانی نقش داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است.  
روانشناسی 
هدف روانشناسی تبیین رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی روانشناسـی 
روی حیوانات انجام و بعد به دنیای انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاری از مطالعات رفتـار سـازمانی ابتـدا 
روی حیوانات صورت پذیرفته و انسانشناسی بر مبنای جانورشناسی صورت گرفته است.  
روانشناسان در مطالعه رفتار انسان درصدد درك روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار سازمانی 
نزدیکتر است نیز در همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیری، شخصـیت، احسـاس، ادراك، 
نیاز، انگیزش، نگرش، استرس و مفاهیم کاربردیتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهای تصمیمگیـری 
و رضایت شغلی از روانشناسی کمکهای شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح فردیاند.  
جامعه شناسی 
بر خلاف روانشناسی که به سطح فردی تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار گـروههـا در 
اجتماعات از دیرباز مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهای گروهی، کـار تیمـی، سـاختار، » 

ارتباطات، قدرت و تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازی کرده است.  
روانشناسی اجتماعی 
روانشناسی اجتماعی ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی اجتمـاعی 
وارد رفتار شده مفهوم تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیری از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل مـؤثر بـر گـروه، 
اعتماد، سرمایه اجتماعی، پویاییهای گروهی و الگوهای ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین یافتـه و رفتـار 
سازمانی را تحت تأثیر قرار داده است.  
اقتصاد 
در بین علوم انسانی، اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت حـاکم بـر رفتـار 
سازمانی از فرضیات عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیری عقلایی جلوه بـارز تفکـر 
اقتصاددانان در رفتار سازمانی است.

مجموعه تست 
1- 
در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهای:  
الف) احترام، وابستگی و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترام 
ج) رشد، محبت و امنیت د) زیستی، تعلق و رشد 
2- 
در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهای رشد و کمال در مشاغل ساده احساس....  
الف) رضایت میکنند 
ب) نارضایتی میکنند 
ج) سهولت و سادی در کار میکنند 
د) میکنند سازمان به آنها توجه کافی کرده است.  
3- 
در مدل قدرت انگیزشی سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند.......  
الف) انگیزش در شغل را حداکثر سازند 
ب) جانشین هم شده و کمبودهای یکدیگر را جبران نمایند.  
ج) جانشین هم شوند، اما کمبودهای یکدیگر را جبران نمیکنند.  
د) قدرت انگیزشی را به صفر برسانند.  
4- 
رویداد بزرگی که مدل پورتر-لاولر در اندیشههای سنتی به وجود آورد این است که:  
الف) رضایت به عملکرد منتهی شود ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود.  
ج) عملکرد به رضایت منتهی میشود. د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد.  
5- 
بنا به اعتقاد مک کللند، اساسی ترین نیازهای کارکنان کدامند؟ 
الف) نیاز به امنیت، نیاز به شهرت، نیاز به ثروت 
ب) نیاز به موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلق 
ج) نیاز به پیشرفت، نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی 
د) نیاز به آرامش روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی «202» تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول
6- «
نقش» عبارت است از الگوی........... که انتظار میرود فرد در اجرای وظیفه اش ایفا کند.  
الف) نگرشی ب) شخصیت ج) رفتاری د) ادراکی 
7- 
عزت نفس یا احترام به خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسری 82)  
الف) محیطی ب) بیرونی ج) درونی د) آشکار 
8- 
اندیشمندان اغلب از بهره وری، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل....... در 
رفتار سازمانی نام میبرند.  
الف) وابسته ب) میانی ج) مستقل د) جایگزین

پاسخنامه 
1 – 
گزینه د صحیح است ) این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن نظریـه 
مراتبی برای نیازها وجـود نـدارد ERG مخفـف (Existence Relatedness and Growth) مـیباشـد کـه همـان 
نیازهای زیستی، تعلق و رشد میباشد.  
2 – 
گزینه ب صحیح است ) در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهای رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه احسـاس
رضایت میکنند. چونکه بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد در مشاغل 
ساده و تکراری احساس نارضایتی میکنند.  
3 – 
گزینه ب صحیح است )  
سه عامل مهم بودن و با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهای یکدیگر را جبران کننـد امـا 
اگر استقلال یا بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد.  
4 – 
گزینه ج صحیح است ) مدل پورتر و لاولر:  

مهم ترین مسئلهای که پورتر و لاولر بیان کردند چیزی است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد. پـاداشهـایی کـه داده 
میشود و چگونگی دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود.  
5 – 
گزینه ب صحیح است) مک کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند:  
نیاز به کسب موفقیت ¬ توفیق طلبی، میل به انجام چیزی بهتر با کارایی بیشتر برای حل مسائل و تسـلط بـر کارهـای 
پیچیده 
نیاز به تعلق ¬ میل به برقراری و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران 
رضایت 
پاداش از نظر فرد 
منصفانه است 
پاداش درونی 
پاداش بیرونی 
عملکرد 
خصوصیات و 
تواناییها 
تصور فرد از 
محیط و نقش خود 
تلاش 
ارزش پاداش 
احتمال دریافت 
پاداش در صورت 
تلاش 
نیاز به قدرت ¬ میل به کنترل دیگران، نفوذ در رفتارآنان و مسئول دیگران بودن 
6 – 
گزینه ج صحیح است ) " نقش " عبارتست از الگوی رفتاری که انتظار میرود فرد در اجرای وظیفه اش ایفـا کنـد و 
در ارتباط بین مفاهیم رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد.  
7 – 
گزینه ج صحیح است ) 

وجهه و اعتبار 
بیرونی 
قدرت 
تقسیم بندی نیاز احترام 
اعتماد 
درونی آزادی(خودمختاری)  
رضایت از خود (مناعت طبع یا احترام به خود)  
قدر و منزلت و شرافت 
8 – 
گزینه الف صحیح است ) اندیشمندان اغلب از بهره وری، غبیت، در صدد تغییر و تبدیل و جابجایی، و رضایت شغلی 
به عنوان عوامل وابسته در رفتار سازمانی نام میبرند.  
رضایت شغلی عبارت است از تفاوت میان پاداشی که کارکنان دریافت میکنند و میزان پاداشـی کـه اعتقـاد دارنـد بایـد 
دریافت کنند. برخلاف سه عامل قبلی رضایت شغلی نمایانگر ادراك است تا رفتار.  
به لحاظ شهرت و کاربرد وسیع این عوامل، از این 4 عامل به عنوان عوامل اثربخشی منابع سازمانی نام برده میشود. یکی 
از نویسندگان بحث وسیعی را در مورد فشارهای ناشی از کار و اهمیت روزافزون آن، اختلاف عقیدههای فـردی و نـوآوری
به عنوان عوامل وابسته جدید آغاز کرده است.  
عوامل مستقل عبارتند از: عوامل فردی،عوامل گروهی، و عوامل سازمانی.

Pdf: نوع فایل

  سایز: 2.10mb

 

تعداد صفحه:221

 


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 193
 • بازدید امروز : 34
 • باردید دیروز : 385
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 3,579
 • بازدید ماه : 419
 • بازدید سال : 140,853
 • بازدید کلی : 1,411,080