loading...

دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای

دانلود کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 23 جمعه 09 تير 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که  دانلود کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 

توضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

 

فصل اول: کلیات 

مفهوم مدیریت 
مفهوم مدیریت: فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفتـه شـده اسـت 
که از طریق برنامهریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می . گیرد 
مفاهیم اساسی سازمان: سازمانها تشکلهای انسانی هستند بنابراین در هر سازمان باید مفاهیم چندی مشخص گردد در 
تعریفی که رابینز و دقت از سازمان دارند آن را پدیدههای اجتماعی میدانند که براساس حد و مرز به طور نسبی مشخص به 
منظور یک هدف مشترك بهکار گرفته میشود. بنابراین در سازمان مجموعهای از افراد همکاری هدفمندی خواهند داشـت و 
از تقسیم کار بهرهمند . میشوند 
سطوح سازمان 
1. 
سطح عملیاتی: تصمیمات ساختاری در این سطح اتخاذ می . شود 
2. 
سطح میانی: حلقه واسطه بین مدیران عملیاتی و عالی هستند و در تنظیم برنامههای میان مدت شرکت . میکنند 
3.
سطح عالی: مسئولیت اصلی آنها تعیین اهداف، استراتژیها و طرح سازمان است.  
ابعاد سازمان 
بیانگر مفاهیم درونی و بیرونی اثرگذار بر سازمان است که توسط دفت (Daft) به صورت زیر بیان می : شود 
الف. ابعاد ساختاری: بیانگر ویژگیهای درونی هستند و مبنایی جهت مقایسه و اندازهگیری سازمان به دست . میدهد 
:1. 
تمرکزگرایی بیانگر تمرکز اختیارات در یک نقطهی سازمانی است هرگاه اختیارات سـازمانی بـرای تصـمیمگیـری در 
رأس سازمان وجود داشته باشد به آن سازمان، سازمان متمرکز گفته . میشود 
منظور از حدود اختیار این مفاهیم است: 1ـ حق تصمیم گیری 2ـ حق تشویق 3ـ حق اجرا 4ـ حق تنبیه 
.2 
رسمی : گرایی به قوانین مدون و مکتوب در سازمان اطلاق میشود، که به صورت روشها، رویهها، شرح وظـایف و دسـتورالعمل 
ابلاغ می  گردد 

:3. 
پیچیدگی به پراکندگی کار در سطوح یا مناطق اشاره دارد و به صورت زیر قابل سنجش است.  
ـ عمودی: تعداد سطوحی که در سلسله مراتب اختیار وجود دارد.  
ـ افقی: تعداد مشاغل در سراسر سازمان را در بر میگیرد که در این صورت سازمان تبدیل به سازمان تخـت یـا مسـطحمیشود 
ـ جغرافیایی: به محلها و مناطق جغرافیایی اشاره دارد.  
4. 
سلسله مراتب و اختیارات: بیـانگر حـدود اختیـارات یـک سـطح مـدیریتی در ادارهی افـراد تحـت نظـارت اسـت.  
صاحبنظران معتقدند سلسله مراتب اختیارات با مفهوم حیطهی نظارت مرتبط اسـت. منظـور از حیطـه ی نظـارت تعـدادنفراتی است که به یک مدیر گزارش میدهند. در سازمانهای تحت حیطهی نظارت گسترده و در سـازمانهـای عمـودیحیطه ی نظارت محدود است.

بنابراین حیطه ی نظارت و سلسله مراتب اختیارات رابطهای معکوس با هم دارند
5 : . 
تخصص گرایی مترادف با تقسیم کار است.  
6. 
استانداردگرایی: یعنی آنکه بسیاری از کارهای مشابه به روش یکسان و همانند انجام شوند.  
استاندارد بسته به نوع کار و زمان انجام کار متفاوت است.  
7 : . 
حرفهگرایی با شاخص تحصیلات سنجیده میشود و به میزان آموزش رسمی که توسط کارکنان سـازمان کسـب شـده اسـت اطلاق . میگردد 

8. 
نسبت کارکنان: براساس محاسبهی تعداد مدیریت بـه کارکنـان، تعـداد کارکنـان اداری بـه عملیـاتی و ... مشـخص 
میگردد. نسبتها بیانگر ابعاد ساختاری در سازمانند.  
ب. ابعاد محتوایی: بیانگر مفاهیم پیرامونی سازمان بر مفاهیم ساختاری است.  
1. 
اندازه: شاخص اندازه در سازمان با تعداد نفرات انسانی به طور عمده شناسایی میگردد. بنـابراین بـرای تعیـین انـدازه
یک سازمان تعداد افراد میتواند بیانگر سازمان از نوع کوچک، متوسط یا بزرگ می . باشد 
2.
اهداف و استراتژی : ها نتایج قابل انتظار و قابل انـدازهگیـری اسـت و اسـتراتژیهـا راه رسـیدن بـه اهـداف را معـین 
مینمایند 
3 : . 
فنآوری به فنون، روشها، ابزار و تجهیزاتی که در جهت کسب اهداف سازمانی بهکار گرفته میشوند اطلاق . میگردد

نکات فصل اول 

1
ـ در نتیجه انقلاب صنعتی و سرعت گرفتن تدریجی پیشرفت تکنولوژی، زمینه برای تولید انبوه فـراهم شـده و موجـب
جدایی مالکیت و مدیریت شد
2
ـ مکتب اصالت نفع، طرفداران این مکتب ملاك دوستی یک عمل را در نتایج آن جستجو میکنند نه در شیوه انجام آن
و به سوددهی عمل . میاندیشیدند 
3
ـ مهمترین جنبه نظم اداری جنبه این ارتباط است که چه کسی به چه کسی فرمان دهد، از این دیدگاه مفهـوم اداره و
مفهوم اختیار با هم رابطه نزدیکی پیدا میکند

تستهای فصل اول
1
ـ مهارت و قدرت درك پیچیدگیهای کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سـازمان رامهارت ......... مینامند
 )1 
ادراکی 2) انسانی 3) فنی 4) مدیریتی 
2
ـ کدامیک از اصول فایول بر ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد تأکید دارد؟ 
1) 
وحدت فرماندهی 2 ) وحدت مدیریت 3) انضباط 4)تمرکز 
3
ـ مدیرانی موفقتر هستند که با شناخت فراگرد ......... انسانها، خود را برای برخورد با برداشت های متفاوت
افراد در محیط کار آماده سازند
 1) 
نگرشی 2) ادراکی 3) تخصصی 4) ارتباطی 
4
ـ ویژگیهای طراحی ساختار سازمانی عبارتنداز
1) 
رسمیت، پیچیدگی، تمرکز 2) قدرت، اختیار، رسمیت 
3) 
محیط، استراتژی، تکنولوژی 4) حیطه نظارت، قدرت، رسمیت 
 5 
ـ در مورد نسبتهای نیروی کار یک سازمان معمولا
1 ) 
در سازمانهای کوچک و بزرگ نسبت نیروی ستادی به تولید بیشتر است
2 ) 
در سازمانهای کوچک نسبت نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولید است
3 ) 
در سازمانهای بزرگ نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولیدی است
4) 
هیچکدام از موارد بالا 
6
ـ توانایی تفکر در قالب مدلها ـ چارچوبها و روابط گسترده که در سطوح بالای سازمانی اهمیت بسـزایی
دارد اصطلاحاً مهارت ......... نامیده میشود
1) 
فنی 2) انسانی 3) نظری 4) ادراکی «32» تئوری مدیریت (قسمت اول


7
ـ اصلیترین فلسفه وجودی مدیریت علمی این فرض است که برای انجام کارها
1) 
چندین راه بهتر وجود ندارد. 2) یک بهترین راه وجود دارد
3) 
چندین راه بهتر وجود دارد. 4) یک بهترین راه وجود ندارد
8
ـ از دیدگاه اسکات دلیل رشد و توسعه سازمانها و فراگیری آنها در همه جنبههای زندگی امروزی، کـدام
است؟ 
1) 
رشد و توسعه تولیدات کالاها 2) تسهیل و روانی کارها در تشکیلات 
3) 
بوروکراتیزه شدن جنبههای مختلف زندگی 4) عقلانی شدن جنبههای مختلف زندگی

Pdf: نوع فایل

  سایز: 9.07mb

 

تعداد صفحه:362

 


دانلود کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 191
 • آی پی دیروز : 207
 • بازدید امروز : 293
 • باردید دیروز : 235
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 1,168
 • بازدید ماه : 528
 • بازدید سال : 209,807
 • بازدید کلی : 1,261,744