loading...
دانلود فایل | دانلود ها | پی سی دانلود | سرزمین دانلود

دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

تیم مدیریتی هایپرتمپ بازدید : 43 جمعه 09 تیر 1396 نظرات (0)

فایلی که اینک در هایپر فایل قرار دادیم ، فایلی است که دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)      می باشد امیدواریم این مجموعه سوالات  برای شما مفید واقع شود

 

 

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی 
غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.  
لیپیدهای اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو 
لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر دارای فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً 
دارای فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین 
دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدی نقش دارند.  
فسفولیپیدهای غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین 
دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهای سلولی دارای ساختار دولایهای از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه 
دمهای غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههای سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی 
(فضای خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند 
— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دیاسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهای کروی به نام میسل 
تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههای سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و 
در تماس با فاز آبی می . باشند 
— لیپوزومها وزیکولهای کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication ) ایجاد میشوند و دارای 
ساختار دو لایه لیپیدی هستند که یک حفره آبی را احاطه می . کند 
پروتئینهای غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهای اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهای محیطی 
(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهای اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدی پخش شده اند و به 
دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجست ه شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه 
لیپیدی میگذرد ، آمفیپاتیک میباشند. برای مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند 
گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهای ،و Cاز نوع تک گذر بوده 
و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهای محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهای 
اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند 
سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را برای غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از 
پروتئینهای اینتگرال در دو لایه لیپیدی فرو رفتهاند و پروتئینهای محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت 
(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدی آن بستگی دارد. زنجیرههای آبگریز اسیدهای چرب در غشاء میتوانند چنان 
آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههای آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به 
حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهای چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهای چرب 
غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر 
بوده و غشاء سیالتر می . شود 
در دمای انتقالی (Transition temperature) یا Tm ساختمان غشاء از حالت منظم به حالت نامنظم تبدیل میشود 
 (یا ذوب میشود). اسیدهای چرب اشباع و بلند با قدرت بیشتری از طریق زنجیرههای هیدروکربنی خود با یکدیگر برهم 
کنش دارند و لذا Tm را افزایش میدهند؛ یعنی برای افزایش سیالیت غشاء دمای بیشتری مورد نیاز است. ولی اسیدهای 
چرب غیراشباع که به شکل سیس هستند با کاهش فشردگی زنجیرههای جانبی و بدون کاستن از خاصیت آبگریزی آنها، 
سیالیت غشاء را افزایش میدهند. کلسترول در دمای کمتر از Tm در بر همکن ش دمهای اسیدهای چرب تداخل ایجاد 
میکند و موجب افزایش سیالیت غشاء میشود، ولی در دمای بیشتر از Tm سیالیت غشاء را کاهش میدهد، زیرا به اندازه 
دمهای هیدروکربنی اسیدهای چرب در غشاء تحرك ندارد و بنابراین سیالیت غشاء محدود می . شود 

انتقال مواد از غشاء 
غشاهای بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدی در برابر اکثر مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهای کوچک، غیرقطبی و آبگریز نفوذپذیرند. ترکیبات قطبی و باردار و یونها برای عبور از غشاء به پروتئینهای غشائی نیاز دارند که شامل پروتئینهای حامل و کانالها میباشند

 

مجموعه تستها:  
1 - تمام موارد زیر مربوط به ویتامین است مگر ؟ 
1) جلوگیری ازکم خونی 2) بعنوان آنتی اکسید انت 
 3) بینایی 4) ایجاد سرطان 
 -2 بیوتین جهت انجام کدام واکنش زیر ضروری می باشد ؟ 
1) هیدروکسیلاسیون 2 ) کربوکسیلاسیون 3) دامیناسیون 4) دهیدراتاسیون 
3 - افزایش کدام ویتامین به مواد غذایی از اکسیداسیون آن جلوگیری می کند ؟ 
 B1 
 (4 D (3 E (2 K (1 
 -4 ویتامین را به خاطر داشتن کدام خواص به مواد غذایی اضافه می کنند ؟ 
1) خاصیت اسید 2) خاصیت ضد میکروبی 
3) خاصیت آنتی اکسیدانتی 4) خاصیت اکسید کنندگی 
5- در ارتباط با ویتامین کدام عبارت نادرست است ؟ 
1) از طریق گاما کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک به انجام انعقاد خون کمک می کند .  
2) فرم طبیعی آن در چربی است .  
3) دیکومارول آنتاگونیست آن است .  
4) در ساختمان آن حلقۀ ایزوالکسازین بکار رفته است .  
6 - برای جلوگیری از اکسیداسیون چربی های مایع و دوام آنها کدام ویتامین اضافه می شود ؟ 
B1 
 (4 D (3 E (2 K (1 
-7 مصرف خام سفیده باعث کاهش فعالیت کدام ویتامین می شود ؟ 
B6 
 (4 H (3 C (2 K (1« 88» بیوشیمی 
-8 کدام ویتامین ایزوپرونوئید نیست ؟ 
K (4 C (3 E (2 A (1 
-9 کدام ویتامین متعلق به خانوادة کینون هاست ؟ 
 C(4 A(3 E(2 K 1( 
م می به 1 و 25 هیدروکسی ویتامین 10 3 D - تبدیل 25 - هیدروکسی ویتامین - D 
بوسیله کدام یک انجا 
شود ؟ 
1 1) - هیدروکسیلاز کبدی 1 2) - هیدروکسیلاز کلیوی 
2 3) - هیدروکسیلاز کلیوی 25 (4 - هیدروکسیلاز کبدی 
-11 کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین نقش دارد ؟ 
 K (4 C (3 B (2 A (1 

پاسخنامه تست های فصل ویتامین ها 
 - 1-4 
2-2  
3-2 - سه ویتامین E/C/A آنتی اکسیدانت هستند .  

4-3 - ویتامین یک نوع آنتی اکسیدانت است .  
5-4 - در ساختمان ویتامین B2 حلقه ایزوالکسازین وجود دارد.  
 -2 6 
7-3 - مصرف سفیده خام تخم مرغ سبب کاهش جذب ویتامین یا بیوتین می شود .  
8-3 - ویتامین نوعی ویتامین محلول در آب است وساختمان آن نوعی قند می باشد .  
9-1 - ویتامین نوعی کینون است .  
10-2 - آنزیم 1 - هیدروکسیلاز درکلیه سبب تبدیل 25 - هیدروکسی D3 به 1 و 25 هیدروکسیD3 می شود .  
11-4 - ویتامین با فعلا کردن پروترومبین در انعقاد خون نقشی دارد 

 


دانلود جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
دانلود بهترین فایل های پر کاربر در ایران که توسط گروه هایپرتمپ گرد آوری میشود
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5177
 • کل نظرات : 42
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 67
 • آی پی دیروز : 284
 • بازدید امروز : 89
 • باردید دیروز : 363
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 921
 • بازدید ماه : 8,251
 • بازدید سال : 92,436
 • بازدید کلی : 1,362,663